1. 2012 yılından itibaren Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ulusal Kongresinde sözel ya da poster olarak sunulmuş bilimsel araştırma sunumlarının izleyen 2 yıl içinde, “science citation index” (SCI) kapsamındaki bir dergide yayınlanması ya da yayınlanmak üzere kabul edilmesi durumunda dernek tarafından ödül verilecektir. (SCI-Expanded kapsamındaki dergiler ve olgu sunumları ödül kapsamı dışıdır)
  2. Yayının Klinik Nörofizyoloji temelli, ağırlıklı olması ve tamamı veya büyük bölümünün Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması gereklidir
  3. Yayınlanan araştırma makalesi kongrede sunulan çalışmayı veya bu çalışmanın daha genişletilmiş halini içermelidir.
  4. Başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve başvuru sonuçları gerekçeli olarak kişiye bildirilir.
  5. Aynı yöntem ve aynı denek grubundan üretilmiş çalışmaların sadece birine ödül verilir.
  6. Makale sahiplerinden diğer kişilerin imzalı onayını almış bir kişiye ödül parası ödenir, aynı makale için verilen ödül yazarlara dernek tarafından bölünmez.
  7. Yayın desteği miktarı ULAKBIM ödüllendirme sistemi (dergi etki faktörlerine dayanan) temel alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
  8. Tavan destek miktarı 2015-16 yılları için 5000 TL olarak belirlenmiştir.
  9. Başvurular; diğer yazarların onaylarını içeren başvuru formu, makale tam metni ve kabul mektubu ile birlikte kongre sunumunu içeren bir şekilde dernek sekreterliğine yapılmalıdır.
  10. Konu ile ilgili formlar ve detaylar web sitesinden elde edilebilir.

Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Bilimsel Yayınları Teşvik Başvuru Formu (PDF) (WORD) 

(Yayın Ödülü - )