Sık sorulan bir soru: Yan dal uzmanı olan klinik nörofizyologların çalışma düzeni nasıl
olmalıdır?

Sağlık Bakanlığı’nın tüm yan dal uzmanlık dalları için geçerli olan ve dolayısıyla klinik nörofizyoloji yan dal uzmanlarını da kapsayan ayrıntılı görev tanımını içeren bir yönetmeliği  yoktur. Dolayısıyla şu an için klinik nörofizyoloji yan dal uzmanlarının çalıştıkları hastanelerin gereksinimlerine ve yönetimlerinin görüşlerine göre farklı şekillerde görevler aldıkları dikkati çekmektedir. Yan dal uzmanı olarak yaptıkları işlemlerin fatularalandırılmasında henüz SUT’da derneğimizin çalışmalarına rağmen yan dal olarak tanınmadığından resmi bir fark bulunmamaktadır. Ancak bazı hastanelerde yönetimin yan dalı tanıyarak diğer yan dallara benzer şekilde döner sermayeden ödeme yaptığı diğerlerinde ise nöroloji uzmanları ile aynı düzeyde ödeme yaptığı ilgililerden öğrenilmiştir. Bu farklılığın giderilmesi ve klinik nörofizyoloji yan dalının SUT içinde tanınmasına yönelik çabalarımız devam etmektedir.

Türk Nöroloji Derneği EEG-EMG Çalışma Grubu ve Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Derneği’nin ortak görüşü olarak klinik nörofizyoloji yan dal uzmanlarının görev ve  sorumlulukları ile ilgili önerilerimiz şunlardır:

1- Klinik nörofizyoloji uzmanı 2 yıl süresince klinik olarak nöromüsküler hastalıklar, epilepsi ve uyku bozuklukları, laboratuvar olarak EEG, polisomnografi (PSG), EMG ve uyandırılmış potansiyeller alanlarında resmen geçerli bir eğitim almıştır.

2- Yukarıda belirtilen klinik ve laboratuvar alanlarında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanmak üzere, yeterli sayıda nöroloji uzmanının da bulunduğu kurumlarda “klinik nörofizyoloji uzmanı” olarak çalışması sağlık hizmetinde kalitenin yükseltilmesi adına uygun ve gereklidir.

3- Hizmet vereceği kurumda klinik ve laboratuvar olarak tanı, tektik ve tedavi amacıyla poliklinik ve yataklı servis birimlerinde çalışacağı uygun ortamın altyapısının sağlanması önem arz etmektedir.

4- Halihazırda nöroloji uzmanı olarak EMG, EEG, PSG hizmeti veren diğer hekimlerle (anadal uzmanlık eğitimi sırasında edinilen deneyim, yüksek lisans eğitimi, çeşitli sertifikasyonu resmen geçerli olmayan eğitim kursları sonrası edinilen bilgi ve tecrübe ile) klinik nörofizyoloji yan dal uzmanlarının görev paylaşım ve yetki alanlarının  titizlikle belirlenmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin en doğru şekilde yapılması, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması için öncelikli olan, bu konuda resmen eğitim ve diploma almış yan dal uzmanlarının esas olarak bu alanlarda çalışması şeklindedir.


5- Klinik nörofizyoloji uzmanlarının genel nöroloji uzmanı olarak icap, nöbet ve konsültasyonlarda görevlendirilmesi diğer yan dalı olan pediatri ve dahiliye gibi  branşlarda olduğu gibi ağırlıklı olarak ana dal uzmanlarınca yapılmalıdır.

6- Yan dal uzmanlarının epilepsi, nöromüsküler hastalıklar ve uyku polikliniklerini kurması ve yürütmesi desteklenmelidir.
Saygılarımızla